Lentoetsijän opintokokonaisuus 14.2. – 30.4.2019

Lentoetsijän opintokokonaisuus 14.2. – 30.4.2019 Suomen Lentopelastusseura

Kiinnostaako pelastustoimen tai poliisin avustaminen ilmasta käsin? Lähde mukaan Suomen Lentopelastusseuran toimintaan kouluttautumaan ensin lentoetsijäksi ja myöhemmin tehtävänjohtajaksi. Lupakirjan haltijana voi edetä myös lentäjän tehtäviin.

Kohderyhmä ja vaatimukset

Kurssi on tarkoitettu hälytysryhmien LEKO 320 Kauhava ja LEKO 330 Seinäjoki uusille ja kokeneille lentoetsijöille.

Suomen Lentopelastusseuran toimintaan liittyvä vaitiolositoumus (alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus), vähintään 16 vuoden ikä, lentotähystykseen riittävä näkökyky mukaan lukien värinäkö, riittävä liikuntakyky itsenäiseen lentokoneesta poistumiseen myös hätätilanteissa.

Suositeltava pohjakoulutus: Suomen Lentopelastusseuran perehdytyskoulutus, mukaan lukien hälytysryhmän perehdytys toimintaan. Hälytysryhmä voi perehdyttää uudet henkilöt myös lentoetsijän koulutuksen aikana.

Kurssi koostuu verkossa opiskeltavasta teoriaosasta, lähiopetuksena toteutettavasta maakoulutuksesta ja lentokoulutuksena ilma-aluksessa toteutettavasta koulutuksesta.

Osaamistavoitteet

  • Osaa kuvata lentopelastusjärjestelmän ja vapaaehtoisjärjestöjen roolin etsintä- ja pelastuslentotoiminnassa, osaa selittää SLPS:n valmiusjärjestelmän toiminnan sekä Vapepan toiminnan.
  • Osaa nimetä toimintaympäristön keskeisimmät sopimukset, tunnistaa poliisi- ja pelastus-toimeen sekä ilmailuun liittyvän lainsäädännön ja osaa selittää, mitä apua vapaaehtoisjärjestöt voivat viranomaiselle tuottaa.
  • Osaa luokitella SLPS:n koulutusjärjestelmän osa-alueet ja soveltaa lentoetsijän koulutus-ohjelman osaamistavoitteet omaan oppimiseensa. Lisäksi hän osaa hakea todistuksen ja osaamismerkin Sivisverkosta.
  • Osaa selittää turvallisuusajattelun perusteet, nimetä koulutus-, harjoitus- ja tietoturvalli-suuteen liittyviä riskejä sekä kertoa lentoturvallisuuden perusteet.
  • Osaa arvioida, mitä asioita operatiivisesta toiminnasta voi kertoa ja mihin vaitiolositoumus velvoittaa.
  • Osaa toimia SLPS:n toiminnanohjausjärjestelmässä, osaa käyttää hälytysjärjestelmää omalla matkapuhelimellaan, ja osaa soveltaa ilmakuvauksen perusteita käytännön toiminnassa. Lisäksi hänellä on näkemys karttojen, Virve-päätelaitteen ja GNSS-laitteen käytöstä lennoilla.
  • Tunnistaa lentotoimintakäsikirjan pääperiaatteet ja osaa toimia osana lentomiehistöä.
  • Tunnistaa hätä- ja tutkinnallisen etsinnän erot ja erilaiset etsintämenetelmät, tunnistaa tehtäväsuunnittelun pääpiirteet ja osaa käyttää tähystysmenetelmää etsintälennolla.
  • Osaa nimetä erilaiset valvontalentotehtävät.
  • Osaa käyttää aiemmin opittuja tietojaan ja taitojaan käytännön lentotoiminnassa.

Ohjelma

Ohjelma SLPS:n koulutuskäsikirjassa kuvatun koulutusohjelman mukaan

Kurssin aloitustilaisuus Ilmasotakoulun Lentokerholla Kauhan lentokentällä 14.2.2019 klo 18

Teoriakoulutus SLPS:n Oppimisympäristössä 14.2. – 31.3.2019

Maakoulutus Etelä-Pohjanmaan ilmailukerho (EFSI) tai Ilmasotakoulun Lentokerho huhtikuun 2019 aikana (tarkempi aika ilmoitetaan kurssin alkaessa)

Lentokoulutus Kauhavan lentokentällä tai Seinäjoen erikseen laaditun ohjelman mukaan viikoilla 14-17

Kurssin yhteydessä järjestetään lähiopetusta Ilmasotakoulun Lentokerholla torstaisin klo 18-20 alkaen 14.2.2019

Kursseille voi nyt ilmoittautua SLPS- tai sivisverkko.ok-sivis.fi sivujen kautta